Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid
  1. Op alle door Nv Marcel Van Den Eynde gedane aanbiedingen zijn uitsluitend de navolgende Algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken nadat hiervoor door Nv Marcel Van Den Eynde een schriftelijke toestemming is af gegeven.
  3. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nv Marcel Van Den Eynde
  4. Plaatsen van een bestelling betekend automatisch dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  1. Koopovereenkomst
  1. Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order / bestelling op onze webwinkel.
  2. Klant en Nv Marcel Van Den Eynde komen uitdrukkelijk overeen dat door plaatsing van een order op de webwinkel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet, met in achtneming van de algemene voorwaarden, niet af aan de bindende kracht van deze overeenkomst.
  3. Ter bevestiging stuurt Nv Marcel Van Den Eynde de klant een e-mail met daarin alle order gegevens zoals de klant deze bij bestelling heeft ingevuld.
  4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
  5. Nv Marcel Van Den Eynde is niet verantwoordelijk voor fouten en of vergissingen welke de klant bij de invoer van de order heeft gemaakt.
  6. Mocht levering van een order of bestelling meer dan 30 dagen vertraagd zijn, is de klant gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Dit geldt niet wanneer beide partijen een andere levertijd hebben afgesproken of wanneer goederen speciaal voor de klant besteld zijn.
  7. Nv Marcel Van Den Eynde behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een order of bestelling niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te bepalen voorwaarden.
  8. Voor alle in de webwinkel van Nv Marcel Van Den Eynde op foto’s, afbeeldingen en tekeningen afgebeelde accessoires geldt dat deze slechts indicatief en bij benadering zijn. Voor de overeenkomst geldt dat enkel die accessoires, welke met name genoemd zijn in de tekst behorend bij het betreffende artikel worden meegeleverd. Misvatting door de klant van het voorstaande kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  1. Uw gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, door Marcel Van Den Eynde nv, met zetel te 9200 DENDERMONDE, Schaapveld 6-8, KBO 0429.036.641, om uitsluitend administratieve en commerciële doeleinden in bestanden opgenomen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoongegevens van 8 december 1992 willen wij u op uw verzoek kennis geven van uw gegevens in onze bestanden en ze eventueel verbeteren of verwijderen.

   

  1. Prijzen
  1. Alle op de site vermelde prijzen zijn in euro inclusief de wettelijke BTW en exclusief de verzendkosten.
  2. Alle op de site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk, zet en schrijffouten.
  3. Voor de gevolgen van druk, zet en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  4. Mocht de prijs wijzigen na het tot stand komen van de koopovereenkomst, dan wordt de prijs ten tijde van de overeenkomst aangehouden.
  1. 4. Betaling
  1. Voor betaling van de order of bestelling krijgt de klant een factuur na het plaatsen van de bestelling, deze kunnen ze betalen d.m.v. overschrijving.
  2. De klant heeft ook de mogelijkheid om de bestelling ter plaatse te betalen, tevens dit schriftelijk besproken is, Nv Marcel Van Den Eynde behoudt het recht van de goedern tot de factuur betaald is.
  1. Annuleren
  1. Indien de klant de order of bestelling wil annuleren, kan dit kosteloos indien de klant dit binnen 24 uur na het plaatsing van de order per e-mail aan Nv Marcel Van Den Eynde mededeelt
  2. Indien de order of bestelling dan reeds verzonden is, zijn de verzendkosten als vermeld op de order maar ook die van het retour zenden voor rekening van de klant
  3. Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de order of bestelling, niet tevreden is met de geleverde goederen, is de koper gerechtigd om de betreffende goederen, mits deze nog ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking verpakt zijn, te retourneren
  4. Artikelen en goederen welke speciaal voor klant besteld zijn komen niet in aanmerking voor restitutie
  5. De verzendkosten van de retourgoederen zijn geheel voor rekening van de koper
  1. De klant dient zorg te dragen voor een onbeschadigde retourzending, klant dient de retourzending verzekerd te versturen, beschadigde of tijdens verzending verloren vergane goederen in geen geval worden vergoed
  2. Nv Marcel Van Den Eynde zal het bedrag van de retourgoederen in de vorm van een kortingscode toezenden aan de koper. Klant kan deze code activeren bij een volgende bestelling.
  1. Levering
  1. Levering geschied uitsluitend na vooruitbetaling.
  2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3. In principe wordt elke order, waarvan alle artikelen op voorraad zijn, binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.
  4. Alle in de webwinkel genoemde lever termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde lever termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
  5. Indien een artikel niet op voorraad is wordt er contact opgenomen met de klant voor verdere afwikkeling. Er worden geen vervangende of vergelijkbare goederen verstuurd.
  1. Geschillen
  1. Geschillen
  2. Een geschil is aanwezig zodra een van de partijen verklaart dat zulks het geval
  3. Op alle overeenkomsten en transacties Nv Marcel Van Den Eynde is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing
  1. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd (thans vredegerecht Dendermonde, rechtbank van koophandel / eerste aanleg Dendermonde).
  2. Aansprakelijkheid/Klachten
  1. De aansprakelijkheid van Nv Marcel Van Den Eynde uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen order bedrag
  2. Nv Marcel Van Den Eynde is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade, ook niet wanneer dit ontstaat door niet of te laat of leveren
  3. Nv Marcel Van Den Eynde is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld
  4. Nv Marcel Van Den Eynde is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbereikbaarheid van de webwinkel of de bestelmogelijkheden
  5. Nv Marcel Van Den Eynde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende op haar webwinkel genoemde productinformatie , adviezen en antwoorden
  6. Nv Marcel Van Den Eynde is niet aansprakelijk voor schade aan (tele)communicatie middelen
  7. De klant vrijwaart Nv Marcel Van Den Eynde uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
  8. Met klachten kunt u naar info@marcelvandeneynde.be mailen
  1. Garantie
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven verleend Nv Marcel Van Den Eynde enkel de standaard fabrieksgarantie zoals de fabrikant c.q. de groothandel deze hanteert.
  2. Nv Marcel Van Den Eynde zal ingeval van garantie uitsluitend bemiddelen tussen klant en fabrikant c.q. groothandel.
  3. Zodra de fabrieksgarantie is verlopen doet Nv Marcel Van Den Eynde afstand van haar bemiddelende rol.
  4. Nv Marcel Van Den Eynde aanvaard geen aansprakelijkheid voor verzendkosten van garantiegoederen.
  Copyright Nv Marcel Van Den Eynde, All rights reserved, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid